Dołącz do nas na FB i zgarnij 10% zniżki w restauracji!

 • Dziś na lunch:

  Zupa dnia

  Szczawiowa z jajkiem

  Gratis do każdego zestawu lunchowego

  Dziś na lunch:

  Zestaw I

  Pierś drobiowa panierowana, ziemniaki, mizeria

  22.00 zł

 • Dziś na lunch:

  Zestaw II

  Bitki wieprzowe w sosie chrzanowym, ziemniaki, surówka

  24.00 zł

  Dziś na lunch:

  Zestaw III

  Wołowina duszona w sosie cebulowym, kasza gryczana, ogórek kiszony

  27.00 zł

Regulamin organizacji imprez okolicznościowych

REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH  

ORAZ ZASAD REZERWACJI CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI LOKALU

 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. usługi polegającej na organizacji imprez okolicznościowych w Restauracji „HEKTOR”, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umowy o organizację przez GOOD WELL SERVCE Sp. z o.o. imprezy okolicznościowej.

 

§ 1.

 

Poniższym pojęciom i określeniom nadaje się następujące znaczenie:

1. GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyska 34, kod pocztowy 00-116, NIP: 113-238-20-45, będącą organizatorem imprez okolicznościowych w Restauracji „HEKTOR”.

2. Impreza otwarta – impreza okolicznościowa, która odbywa się w zarezerwowanej części lokalu, przy czym do pozostałej części niezarezerwowanej lokalu dostęp mają pozostali goście Restauracji „HEKTOR”, nie będący gośćmi Zamawiającego.

3. Impreza zamknięta – impreza okolicznościowa, która odbywa się w zarezerwowanym lokalu, w całej jego części, do której dostęp mają wyłącznie goście Zamawiającego.

4. Lokal – Restauracja „HEKTOR”, w którym organizowane są imprezy okolicznościowe przez GOOD WELL SERVICE Sp. z.o o. na rzecz Zamawiającego.

5. Zamawiający – oznacza osobę prawną, jednostkę organizacyjną, a także osobę fizyczną, która zawarła z GOOD WELL SERVICE Sp. z. o.o. umowę o organizację imprezy okolicznościowej. W imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności związane z zawarciem, wykonywaniem i rozwiązaniem umowy dokonuje Zamawiający lub osoba/organ reprezentujący Zamawiającego.

6.Gość Zamawiającego – uczestnik imprezy okolicznościowej, zaproszony przez  Zamawiającego (ustnie lub na podstawie oficjalnego zaproszenia).

7. Zaproszenie – karta uprawniająca do jednorazowego wstępu na imprezę okolicznościową, której wzór ustalony jest pomiędzy stronami umowy.

8. Administrator Danych – GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o., która decyduje o celach
i środkach przetwarzania danych osobowych Zamawiających.

9. Umowa – oznacza umowę, której przedmiotem jest organizacja przez GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. imprezy okolicznościowej na rzecz Zamawiającego. Przepisy umowy wyraźnie przewidują dzień oraz godziny trwania imprezy okolicznościowej.

 

§ 2.

 

1.    Przez zawarcie umowy,  zobowiązuje się do zorganizowania imprezy okolicznościowej
w lokalu zgodnie z zawartą umową, niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującym polskim prawem.

 

2.    Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Umowy, Regulaminu oraz

powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności do terminowego

     uiszczenia wszelkich opłat i należności, od chwili podjęcia czynności zmierzających do

zlecenia GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. organizacji imprezy okolicznościowej.

 

3.    Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za organizację imprezy okolicznościowej w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. W uzgodnieniu
z Zamawiającym istnieje możliwość ustalenia zapłaty za organizację imprezy na podstawie faktury VAT  płatnej w formie bezgotówkowej w terminie 7 dni od daty jej wystawienia, chyba że na fakturze lub w umowie wskazano inny termin. Powyższa należność powinna być zapłacona na konto bankowe GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. wskazanym na fakturze.

 

4.    Za dzień zapłaty, uważa się dzień, w którym nastąpiło zakończenie imprezy okolicznościowej, a w przypadku płatności na podstawie faktury VAT, dzień uznania rachunku bankowego GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. określonego w opłacanej fakturze. W przypadku opóźnienia ze strony Zamawiającego z zapłatą należności, GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. uprawniona będzie do naliczenia odsetek w ustawowej wysokości, chyba że w Umowie przewidziano inny rygor wobec nie uregulowania faktury w terminie.

 

5.    Regulamin dostępny jest i przekazywany nieodpłatnie wraz z Umową oraz podany do

publicznej wiadomości na stronie internetowej GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. www.restauracjahektor.pl.

 

6.    Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią integralną część Umowy
w przedmiocie organizacji przez GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. na rzecz Zamawiającego imprezy okolicznościowej, zawartej przez GOOD WELL SERVICE Sp.
z o.o. z Zamawiającym i wiążą Zamawiającego w takim zakresie, w jakim uregulowane
w nim zagadnienia nie zostały odmiennie rozstrzygnięte w treści postanowień Umowy.

 

7.    Zakres i sposób usług świadczonych przez GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. na rzecz Zamawiającego w związku z organizacją imprezy okolicznościowej , określa szczegółowo

każdorazowo Umowa.

 

8.    Wszelkie zmiany postanowień Umowy, w tym rozszerzenie zakresu świadczonych usług

w ramach Umowy, wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod

rygorem nieważności.

§ 3.

 

1.    GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. ma prawo uzależnić zawarcie Umowy od okazania mu przez Zamawiającego oryginałów niezbędnych dokumentów, celem ich weryfikacji.

 

2.    Podpisanie Umowy następuje po akceptacji przez Zamawiającego, przedstawionej przez GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o., projektu umowy, menu, kalkulacji oraz dostarczeniu
i weryfikacji niezbędnych dokumentów.

 

3.    Podpisanie Umowy musi nastąpić co najmniej 14 dni przed planowanym terminem imprezy okolicznościowej, chyba że postanowienia Umowy stanowią inaczej.

 

4.  Strony mogą zawrzeć Umowę oraz dokonywać czynności dotyczących wykonania Umowy tylko i wyłącznie przez osoby upoważnione, w tym upoważnione do reprezentowania, zgodnie z zasadą reprezentacji, wynikającą z właściwego rejestru lub ewidencji, lub poprzez ich pełnomocników upoważnionych do reprezentacji na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, udzielonego przez osoby upoważnione do ich reprezentowania zgodnie
z zasadą reprezentacji, wynikającą z właściwego rejestru lub ewidencji.

 

§ 4.

 

Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się ze stanem technicznym, specyfikacją i jakością wyposażenia oraz pozostałej infrastruktury lokalu, z którego będą korzystać Zamawiający oraz goście Zamawiającego i nie posiada żadnych zastrzeżeń w tym zakresie. Zamawiający oświadcza jednocześnie, iż nie zgłasza oraz nie będzie zgłaszał w przyszłości jakichkolwiek roszczeń w stosunku do GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. z tytułu stanu technicznego
i jakości ww. wyposażenia i infrastruktury.

 

 

 

 

§ 5.

 

1.    Określona w Umowie (pkt. 1 Umowy) liczba osób, dla której ma zostać zorganizowana impreza okolicznościowa, jest liczbą maksymalną, co oznacza, że najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy okolicznościowej poprzez zaakceptowany przez strony Aneks do Umowy, sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, liczba osób może ulec zmianie, ale tylko i wyłącznie poprzez zmniejszenie liczby gości Zamawiającego
o maksymalnie 20%.

 

2.    Weryfikacja faktycznej liczby osób, biorących udział w imprezie okolicznościowej                  w przypadku imprezy otwartej  nastąpi na podstawie weryfikacji dokonanej przez pracownika Restauracji „HEKTOR”. W przypadku  imprezy zamkniętej, weryfikacja nastąpi na podstawie listy podpisanej i dostarczonej przez Zamawiającego na co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy okolicznościowej, z zastrzeżeniem ust. 4.

 

3.    Wstęp do lokalu w przypadku imprezy zamkniętej odbywać się będzie na podstawie listy, podpisanej i dostarczonej przez Zamawiającego lub/oraz na podstawie zaproszeń, które gość Zamawiającego ma obowiązek okazać i oddać przedstawicielowi GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. przed wejściem do Lokalu. Ilość gości Zamawiającego może być (wg. uznania GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o.) dodatkowo weryfikowana przez pracowników Lokalu za pomocą dowodów tożsamości - Zamawiający ma wówczas prawo żądania weryfikacji ilości zebranych zaproszeń oraz okazania dowodów tożsamości od gości Zamawiającego.

 

4.    W przypadku braku możliwości okazania przez gościa Zamawiającego zaproszenia przed

wejściem do Lokalu, może być on uprawniony do wejścia do Lokalu tylko i wyłącznie na

podstawie akceptacji osoby reprezentującej Zamawiającego lub osoby wskazanej
w Umowie przez Zamawiającego jako upoważnionej do kontaktów z GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o.

 

5.    O możliwości uczestnictwa w imprezie okolicznościowej gości Zamawiającego ponad liczbę wskazaną w Umowie, każdorazowo rozstrzygają postanowienia Umowy. W takim przypadku Umowa określa koszt uczestnictwa takich osób w imprezie okolicznościowej.

 

6.    Warunkiem uczestnictwa w imprezie okolicznościowej osób określonych w ust. 5, jest złożenie pisemnego oświadczenia osoby reprezentującej Zamawiającego, iż akceptuje dodatkową liczbę osób, których koszt uczestnictwa określa umowa.

 

7.    GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. zobowiązuje się udostępnić Lokal lub jego część na wyłączność dla Zamawiającego, tj. nie wpuszczać w trakcie trwania imprezy okolicznościowej osób niebędących gośćmi Zamawiającego, tylko i wyłącznie gdy Strony w Umowie tak postanowią.

 

 

§ 6.

 

Po przekroczeniu ustalonej, końcowej godziny trwania imprezy okolicznościowej, określonej indywidualnie w umowie, impreza może być kontynuowana, z zastrzeżeniem, iż za każdą dodatkową godzinę trwania imprezy okolicznościowej Zamawiający zapłaci na rzecz GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. określoną dodatkową kwotę wskazaną w Umowie. Pierwotna godzina kończąca imprezę zamkniętą oznacza również bezwzględnie zakończenie usługi Open Bar.

 

 

 

§ 7.

 

1.  Indywidualne udekorowanie Lokalu, instalacja sprzętu technicznego przez Zamawiającego

lub stworzenie indywidualnego układu sali, rozstawienie stołów, ław i krzeseł możliwe jest tylko w przypadku, gdy Umowa przewiduje taką możliwość oraz na warunkach i w trybie określonym w Umowie.

 

2. W celu ewentualnego zrealizowania uprawnień określonych w ust. 1, GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. udostępni Zamawiającemu lokal w dniu i godzinach określonych
w Umowie. Zamawiający zobowiązuje się do usunięcia wszelkich dekoracji i instalacji sprzętu technicznego, które zostały zainstalowane w związku z imprezą okolicznościową niezwłocznie w terminie wskazanym w Umowie.

 

3.  Zamawiający, chcąc korzystać z infrastruktury multimedialnej lokalu, zobowiązany jest

dostarczyć materiały w celu ich weryfikacji na co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem

imprezy okolicznościowej, pod rygorem utraty powyższego uprawnienia. W przypadku negatywnej weryfikacji powyższych materiałów przez GOOD WELL SERVICE Sp. z .o.o, Zamawiający nie będzie mógł skorzystać z przedmiotowego uprawnienia. Powyższe nie uprawnia do rozwiązania przez Zamawiającego Umowy z winy GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o.

 

4.    Zamawiający, chcąc korzystać z podwykonawców przy wykonywaniu uprawnień wskazanych w niniejszym paragrafie, zobowiązany jest dostarczyć ich listę na co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy okolicznościowej, pod rygorem utraty powyższego uprawnienia.

§ 8.

 

1.  Dostarczenie wyżywienia, wszelkich napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz

innych produktów nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Umowa przewiduje taką możliwość oraz na warunkach i w trybie wskazanym w Umowie.

 

2.  Ewentualny indywidualny harmonogram imprezy okolicznościowej oraz wszelkie

dodatkowe świadczenia leżące po stronie GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. wymagają określenia w Umowie.

§ 9.

 

1.    GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. w ramach organizacji imprezy okolicznościowej udostępni gościom Zamawiającego toalety oraz zapewni czystość w pomieszczeniach sanitarnych przez cały czas trwania imprezy.

 

2.    GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy wniesione przez gości Zamawiającego do pomieszczeń ogólnodostępnych na jego terenie, takich jak: sala restauracyjna, bar, łazienka itp., jeśli rzeczy te nie zostaną powierzone GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o.

§ 10.

 

Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia szkód i zniszczeń spowodowanych przez gości

Zamawiającego, wynikłych w trakcie trwania imprezy okolicznościowej na terenie Lokalu. Ewentualne szkody zostaną oszacowane na zlecenie GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. przez wyspecjalizowane podmioty zawodowo trudniące się usuwaniem tego rodzaju szkód, które sporządzą protokół szkody, będący podstawą do rozliczeń z tego tytułu pomiędzy GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. a Zamawiającym. Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia szkód i zniszczeń w wysokości wskazanej na stosownej fakturze, określonej na podstawie wyceny wskazanej w powyżej wskazanym protokole. Faktura przewidywać będzie termin płatności nie dłuższy niż 7 dni od daty wystawienia faktury pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych.

 

§ 11.

 

1.    GOOD WELL SERVICE Sp. o.o. zobowiązuje się do zapobiegania, w miarę możliwości, wszelkim zdarzeniom nagłym i konfliktom, mogącym powstać pomiędzy gośćmi Zamawiającego oraz/lub gośćmi Restauracji „HEKTOR”, a w tym przypadku do bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego, jeśli zdarzenia takie zostały zauważone
w trakcie trwania imprezy okolicznościowej.

 

2.    GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa gościom Zamawiającego, w szczególności ale nie wyłącznie, poprzez niewpuszczanie na zarezerwowana salę (impreza otwarta) lub do zarezerwowanego lokalu (impreza zamknięta), osób będących pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nie umieszczonych na liście przedstawionej przez Zamawiającego, o której mowa w § 5 lub nie posiadających Zaproszenia, chyba że Zamawiający wyrazi niezwłocznie pisemną zgodę na wpuszczenie takich osób na imprezę okolicznościową.

 

§ 12.

 

1. Odpowiedzialność GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. z tytułu niewykonania lub  nienależytego wykonania Umowy tj. organizacji imprezy okolicznościowej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie, ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Zamawiającego, z wyłączeniem utraconych korzyści.

 

2.   GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

 

a.         Jakiekolwiek szkody wyrządzone gościom Zamawiającego oraz ich osobom towarzyszącym przez innych gości Zamawiającego czy przez ich osoby towarzyszące lub gości Restauracji „HEKTOR”.

 

b.        Treść publikacji dostępnych w sieci Internet, za wyjątkiem publikacji umieszczanych

na stronie internetowej GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. tj. www.restauracjahektor.pl.

 

c.         Brak możliwości technicznych przy realizacji imprezy okolicznościowej spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią elektryczności, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o.

 

d.        Szkody lub straty spowodowane przyczynami technicznymi leżącymi po stronie innych podmiotów.

 

e.         Jakiekolwiek szkody wynikłe z powodu nieprawidłowego lub wadliwego działania urządzeń wykorzystywanych przez Zamawiającego, zachowania sprzecznego
z Regulaminem, Umową lub przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, działania czynników zewnętrznych (np. awaria elektryczności, sprzętu, oprogramowania), podania przez Zamawiającego lub Gościa zamawiającego nieprawdziwych lub niepełnych informacji w związku z Umową lub z innych przyczyn niezależnych od GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o.

 

f.         Niewykonanie lub nienależyte wykonanie, które nastąpiło wskutek siły wyższej,  z winy Zamawiającego lub wskutek nieprzestrzegania przez Zamawiającego postanowień Umowy, Regulaminu, powszechnie obowiązującego polskiego prawa czy z powodu innej przyczyny niezależnej od GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. Przez działanie siły wyższej uznaje się zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia,
i którym żadna ze Stron nie mogła przeciwdziałać, w szczególności, ale nie wyłącznie: klęski żywiołowe, pożary, powodzie, stan wyjątkowy, zamieszki, wojna, wojna domowa, żałoba narodowa, święto narodowe, święto kościelne, strajki. Każda ze Stron, poszkodowana w wyniku działania siły wyższej, ma obowiązek pisemnie powiadomić
o tym drugą Stronę. Niedopełnienie obowiązków powiadomienia jest usprawiedliwione przez czas trwania siły wyższej. Jeżeli czas trwania siły wyższej jest dłuższy niż 2 miesiące, wówczas każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim pisemnym poinformowaniu o tym drugiej Strony.

 

§ 13.

 

1.  Zamawiający dokona przedpłaty w formie zaliczki w wysokości określonego w Umowie

% (procentu) wartości imprezy okolicznościowej, wynikającej z umowy, która zostanie uiszczona najpóźniej w dniu podpisania umowy gotówką lub przelewem na rachunek GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. określony w Umowie, w terminie określonym
w Umowie. Potwierdzeniem dokonania przedpłaty w formie gotówkowej i przyjęciem jej przez Wykonawcę będzie wystawienie dokumentu wpłaty lub faktury VAT. Potwierdzeniem dokonania przedpłaty w formie bezgotówkowej przez Wynajmującego będzie bankowe potwierdzenie dokonania przelewu, na podstawie wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

 

3.    Pozostałą kwotę należności z tytułu organizacji imprezy okolicznościowej przez GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o., Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia w formie gotówkowej lub bezgotówkowej w dniu imprezy, po jej zakończeniu lub przelewem na rachunek bankowy GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. na podstawie wystawionej faktury VAT, w określony w Umowie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wystawienia faktury, pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych.

 

4.    W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego, tj. rezygnacji Zamawiającego z organizowania przez GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. imprezy okolicznościowej w lokalu, w terminie krótszym niż 14 dni przed ustaloną datą imprezy okolicznościowej, GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. obciąży Zamawiającego karą umowną w wysokości 30% wartości imprezy okolicznościowej, wynikającej z pkt. 11 umowy, natomiast przy wypowiedzeniu Umowy przez Zamawiającego w terminie krótszym niż 7 dni przed ustaloną datą imprezy okolicznościowej, GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. obciąży Zamawiającego karą umowną w wysokości 50% wartości imprezy okolicznościowej, wynikającej z pkt. 11 umowy. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

 

5.    GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. ma prawo do niezwłocznego rozwiązanie umowy
w przypadku nie uiszczenia w terminie określonym w umowie zaliczki, o której mowa
w pkt. 14 umowy.

 

6.    Koszt imprezy okolicznościowej może ulec zmianie w przypadkach wskazanych                    w Umowie, w szczególności w wyniku zmiany ilości gości Zamawiającego na imprezie okolicznościowej lub dokonania przez Zamawiającego dodatkowych zamówień, określonych w pisemnym aneksie do Umowy zaakceptowanym i podpisanym przez Strony pod rygorem nieważności.

§ 14.

 

1.    Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę, składając pisemne oświadczenie pod rygorem nieważności, w terminie nie później jednak niż na 14 dni przed planowanym terminem imprezy okolicznościowej. W przypadku dokonania wypowiedzenia przez Zamawiającego w terminie późniejszym, zastosowanie mają przepisy dotyczące zwrotu zaliczki, określone w § 13.

 

2.    Za dzień dokonania wypowiedzenia przyjmuje się dzień wpływu wypowiedzenia do GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. Wypowiedzenie musi zawierać informacje dotyczące imprezy okolicznościowej, której dotyczy Umowa, w szczególności datę imprezy, ilość osób i dane osoby podpisującej umowę oraz jej podpis.

 

3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym innym terminie na mocy pisemnego

porozumienia Stron.

 

§ 15.

 

Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Stronami, wynikające z niniejszej Umowy, Strony będą rozstrzygać polubownie, wykazując wolę ugodowego ich rozwiązania. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej w terminie 14 dni od rozpoczęcia działań mających na celu polubowne rozwiązanie sporu, spór będzie rozstrzygany przez Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o.

 

§ 16.

 

1. Zamawiający zobowiązany jest powiadamiać GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. na piśmie o zmianach danych, zawartych w Umowie oraz w treści przekazanych przez Zamawiającego przy zawarciu Umowy dokumentów, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia. GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody powstałe             w wyniku niedopatrzenia tego obowiązku przez Zamawiającego. W przypadku nie poinformowania GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. o zmianie adresu, wszelkie pisma oraz oświadczenia  GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. kierowane na ostatnio wskazany adres, traktowane będą jako doręczone. Zmiana danych, o których mowa powyżej, nie stanowi zmian warunków Umowy.

 

2. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. nie później niż w ciągu 7 dni, poinformowania GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. o wszczęciu wobec niego postępowania upadłościowego lub naprawczego, egzekucyjnego czy likwidacyjnego
i innych, które mogłyby mieć wpływ na wykonanie przez Zamawiającego Umowy czy Regulaminu. W przypadku zaniechania powyższego, GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. ma prawo do niezwłocznego rozwiązania Umowy z zachowaniem prawa do zatrzymania
w całości uiszczonej przez Zamawiającego zaliczki, o której mowa w § 13 ust. 1.

 

3.    Zamawiający nie może, pod rygorem bezskuteczności, przenieść na osoby trzecie żadnych praw, wynikających z umowy, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. Tym samym wyłączona jest możliwość dokonania cesji praw
i obowiązków przez Zamawiającego bez zgody GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o.

 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

§ 17.

 

1. GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia Zamawiającemu i gościom  Zamawiającego poufności w związku z wykonaniem Umowy.

 

2. Wszelkie informacje w ustnej, pisemnej, elektronicznej lub innej postaci, które GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. i Zamawiający sobie udostępnią w związku z realizacją umowy, zarówno w czasie jej obowiązywania jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, będą traktowane jako poufne i będą wykorzystane wyłącznie do wykonania zobowiązań objętych Umową.

 

3. GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. i Zamawiający zobowiązują się do nie ujawniania informacji poufnych osobom trzecim bez zgody drugiej strony, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dostęp do informacji poufnych mogą mieć tylko osoby realizujące umowę w imieniu Stron, przy czym każda ze stron odpowiada za działania i zaniechania takich osób jak za własne działania i zaniechania.

 

4. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi informację poufną, strona zainteresowana, przed podjęciem jakichkolwiek działań, winna zwrócić się do drugiej strony o udzielenie stosownej interpretacji.

 

5.  Wszelkie informacje, chronione stosownie do przepisów poprzedzających, mogą zostać ujawnione wyłącznie w następujących sytuacjach:

 

a.  Jeżeli informacja została ujawniona publicznie przez drugą stronę, będącą właścicielem informacji chronionej.

 

b.  Jeżeli ujawnienia informacji żąda sąd lub organ ścigania w toku prowadzonych czynności na podstawie stosownych przepisów.

 

c.  Jeżeli właściciel informacji chronionej wyrazi na to uprzednio zgodę pisemną.

 

d. Jeżeli informacja została ujawniona w wyniku wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa.

 

6. GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. jest Administratorem Danych osobowych osób reprezentujących Zamawiającego oraz Administratorem Danych osobowych gości Zamawiającego i w związku z tym zobowiązuje się do ochrony i zabezpieczenia tych danych.

 

7.  GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. zobowiązuje się do przetwarzania i wykorzystywania gromadzonych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), niniejszym Regulaminem i zawartą Umową.

 

8.  Po wykonaniu Umowy GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o.  nie będzie przetwarzać danych osobowych osób reprezentujących Zamawiającego oraz gości Zamawiającego, za wyjątkiem tych danych, które są:

 

a. Niezbędne do rozliczenia Umowy oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za wykonanie Umowy.

 

b.  Niezbędne do realizacji prawnie usprawiedliwionych celów, o których mowa w powyższej ustawie o ochronie danych osobowych.

 

c. Dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub Umowy.

 

§ 18.

 

1. GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. tj. www.restauracjahektor.pl

2. GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. o zmianie Regulaminu powiadomi pisemnie Zamawiającego w terminie 7 dni, przesyłając mu na jego adres zmieniony Regulamin.

3. W przypadku dostarczenia zmiany Regulaminu na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem imprezy okolicznościowej, Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę bez konsekwencji. W powyższej sytuacji GOOD WELL SERVICE Sp. z o.o. zobowiązana jest oddać wszelkie wpłacone przez Zamawiającego zaliczki.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2014 r.

Restauracja czynna w godzinach:

Pon-Czw: 10-23

Pt-Sob: 10-24

Nd: 10-22

Idź do góry